SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE

Rybářský řád

          

 

 

Rybářský řád

 

  

 

       1 .   Lovící je povinen – mít u sebe vezírek, míru, vyprošťovač háčků, doklady
         a podběrák.
  1.1   Při setmění, před svítáním a v noci musí být lovné stanoviště osvětleno.
         Není povoleno osvětlení místa lovu otevřeným ohněm.
  1.2   Lovící provádí odlov ryb a vstup na revíry MO na vlastní nebezpečí.
  1.3   Lovící je povinen před zahájením lovu nesmazatelně zapsat datum a místo
         odlovu (revír I, II). V evidenci úlovků se nesmí přepisovat a mazat.
         V případě omylu se řádek proškrtne a správný údaj se napíše na nový řádek.
 

 

          2 .   Lovící může chytat – na dva pruty o dvou návazcích s jednoduchými háčky
           a krmítko. Chytá-li se na dvojháček, trojháček při lovu dravých ryb, smí mít pouze
           jeden návazec.
   2.1   Přívlač je možno provádět jedním prutem.
   2.2   Pří lovu přívlačí, na těžko ani na plavanou nesmí být připraveny ani nastraženy
           další pruty k lovu. Nerespektování této povinnosti bude klasifikováno jako
           hrubé porušení pravidel a bude znamenat okamžité odebrání povolenky.


   3.     Po ulovení – lovící si může ponechat jednen nebo dva kusy mírových ryb (dle typu
           zakoupené povolenky) kapr, štika, candát, amur, sumec, tolstolobik, lín nebo jejich
           kombinace.
           Lovící si může zakoupit jednu povolenku na jeden den. Člen MO a host s roční
           povolenkou si může ponechat 2 ks kapra denně, max. 4 ks týdně.
   3.1   Evidence úlovků – v evidenci úlovků se nesmí přepisovat a mazat. V případě omylu
          se řádek proškrtne a správné údaje se napíší na nový řádek. Každý chytající při odlovu
           a ponechání si vyjmenovaného druhu ryby ji ihned zapíše do výkazu úlovků
           s uvedením druhu a délky v cm. (Délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke
           konci nejzazší části ocasní ploutve).
   3.2   Odlov bez splnění této povinnosti bude považován za odlov bez oprávnění !!!!!!

    4.    Doba lovu - prosinec, leden, únor doba klidu
           březen, duben, říjen od 6.00 do 20.00 hod.
           květen, červen, červenec, srpen od 4.00 do 24.00 hod.
           září od 6.00 do 20.00 hod.
           listopad od 7.00 do 17.00 hod.
           Doba hájení - štika, candát, sumec od 1. 3. do 30.6.

    5.    Na živou nebo mrtvou rybku nebo její části je povolen lov od 30.6. do 30.11.
           Lov přívlačí je dovolen od 30.6. Lov nástražních rybiček do čeřínku nebo sítě
          má povolen pouze člen MO.

    6.    Zákaz – přivlastňování si mírových ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:
           kapr – 45 cm (max. 65 cm), amur – 55 cm, candát – 50 cm, štika – 60 cm,
           sumec – 90 cm, tolstolobik – 50 cm, lín – 25 cm.

     7.   Rybářská stráž se prokazuje oprávněním ke kontrole: členskou legitimací
           a kartičkou Rybářská stráž.
           Dále může kontrolu provádět také Policie ČR dle zákona 99/2004 Sb., § 30, 31
   7.1   Osoba provádějící odlov je povinna umožnit kontrolu úlovků a nářadí, kontrolu
           v osobních věcech, brašnách a tlumocích, a to při příchodu i odchodu, včetně
           parkovacích míst vyhrazených pro parkování.
   7.2   Lovící je povinen před zahájením odlovu a po jeho ukončení provést úklid
           v místě a bezprostředním okolí odlovu a po dobu odlovu dbát na pořádek
           a čistotu. Nepořádkem se rozumí nedopalky od cigaret, papírky, silonové sáčky,
           zbytky rybářských vlasců, šňůr apod.

    8.    Povolenky – osobám starším 15ti let vydává osoba určená výborem spolku.
           Cena jednodenní povolenky 200 Kč (1 ks ryb), 300 Kč (2 ks ryb), celoroční 2500 Kč
           (15 ks ryb). Mládeži do 15ti let může být povolenka vydána pouze s doprovodem
           dospělé osoby. Po ukončení lovu je držitel povinen tuto povolenku řádně vypsanou
           odevzdat na určené místo, jinak mu další povolenka nebude vystavena.
           Po ulovení a zasakování daného počtu ryb denní rybolov končí.

     9.   Zakázané způsoby lovu – lov ryb a jiných vodních živočichů v rybářských revírech
           smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva,
          ochrany ryb a jiných vodních živočichů jakož i ochrany přírody. Také je zakázáno
          používat za nástrahu krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných
          živočichů a používání samoseků.
   9.1  Zakazuje se zejména používat k lovu ryb prostředků výbušných, otrávených nebo
          omamných bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlic nebo rozsošek, jakož i střílet ryby
          a tlouci je pod ledem, chytat je na šňůry a podsekávat je na udici, lovit rukou a do ok.
          Chytat v místech, kde se nahromadily za mimořádně nízkého stavu vody nebo při
          znečištění vody a též shromážděné k přezimování nebo tření, pokud toto opatření
          neprovádí uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo jejich přemístění do jiných
          vod nebo pro potřebu chovu a k hospodářským účelům.

    10.  Je zakázáno:
   10.1 Vjezd a parkování motorových vozidel a motocyklů mimo určené místo (parkování
           povoleno před značkou zákaz vjezdu na horní příjezdové cestě), jakož i sjíždět na

           hráze nebo k blízkosti rybníků. (Vjezd povolen členům MO při údržbě a práci na
           rybnících revíru MO Žeranovice)
   10.2  Stanování, bivakování, rozdělávání jakýchkoliv ohňů a znečišťování prostředí.
   10.3  Čištění, škrábání a úprava ryb, poškozování porostů a vlastních břehů rybníku.
   10.4  Poškozování majetku Rybářského spolku Žeranovice.
   10.5  Zakrmování ryb.
   10.6  Odchyt, odlov nebo usmrcování jakýchkoliv ostatních živočichů žijících v rybnících
           (hadi, ondatry, škeble aj.).
            Nerespektování této povinnosti bude klasifikováno jako hrubé porušení
            pravidel a bude znamenat okamžité odebrání povolenky.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free